OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

IIMCE, spol. s r.o.

se sídlem Brno, Příkop 4, 60200

identifikační číslo: 60698276

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14418

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese

OKNA-HNED.CZ

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní IIMCE, spol. s r.o., se sídlem Brno, Příkop 4, 60200, identifikační číslo: 60698276, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14418 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese OKNA-HNED.CZ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující může objednávku stornovat před jejím předáním dopravci a to prostřednictvím telefonu 530 332 552 nebo emailu: info@okna-hned.cz.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       ZBOŽÍ NA MÍRU

4.1.       V případě, že kupující požaduje po prodávajícím zboží na míru, je povinen uvést takové údaje, podle kterých je prodávající schopen popsané zboží dodat. Zpravidla se bude jednat o rozměry, materiál a barvu provedení.

4.2.       K uzavření kupní smlouvy dojde zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. K tomuto datu je také platná kupní cena, včetně případných slevových akcí prodávajícího.

4.3.       Dodací lhůty se pohybují v rozmezí 4 -9 týdnů, prodávající kupujícího k převzetí zboží vyzve. Výjimečně může prodávající ze závažných důvodů lhůtu prodloužit – v takovém případě o tom neprodleně vyrozumí kupujícího. V případě, že by kupující odmítl převzít zboží na míru ve lhůtě 30 dnů od vyzvání k převzetí od prodávajícího, zavazuje se prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši kupní ceny zboží.

4.4.       Kupující bere na vědomí, že u zboží na míru se neuplatní zákonná možnost odstoupení od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku.

5.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese OKNA HNED, Vintrovna 262/9 664 41 Popůvky
(bez poplatku na straně prodávajícího);

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
(poplatek 50,- Kč včetně DPH);

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6060698276 / 2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) (bez poplatku na straně prodávajícího);

 bezhotovostně platební kartou (bez poplatku na straně prodávajícího).

5.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (jako např.: okna a dveře vyrobené na míru, žaluzie, parapety, spojovací profily, metráže pásek apod.), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty reklamace@okna-hned.cz.

6.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (jako např.: okna a dveře, dlouhé sítě proti hmyzu apod.). Kupující má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

6.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že není kupující schopen v den dodání zboží od dopravce převzít, je povinen zboží převzít do tří dnů následujících od data pokusu dodání zboží dopravcem. Pokud tak neučiní, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý den, který následuje po třetím dnu od pokusu dopravce doručit zboží kupujícímu, a to až do dne převzetí zboží nebo do dne zániku kupní smlouvy, maximálně však do výše hodnoty zakoupeného zboží.

7.3.       Pokud si kupující zakoupené zboží vyzvedává přímo u prodávajícího, bude k převzetí zboží vyzván, Kupující je povinen zboží převzít do tří dnů následujících od data kdy byl k vyzvednutí vyzván. Pokud tak neučiní, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý den, který následuje po třetím dnu od výzvy k vyzvednutí zboží, a to až do dne převzetí zboží nebo do dne zániku kupní smlouvy, maximálně však do výše hodnoty zakoupeného zboží.

7.4.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.7.       Zboží, které máme skladem, předáváme dopravci nejpozději následující pracovní den. Jako dopravce využíváme PPL Sprint a zásilka by měla být doručena hned následující pracovní den. V naprosté většině případů jsou naše objednávky doručeny do 48 hodin.
Ceny přepravy (včetně DPH):

 

0 - 1,99 kg

2 – 4,99 kg

5 - 29,99 kg

30 - 49,99 kg

50 - 74,99 kg

75 - 99,99 kg

100 - 150 kg

GLS

115 Kč

139 Kč

220 Kč

-

-

-

-

DHL / PPL

150 Kč

185 Kč

299 Kč

529 Kč

699 Kč

719 Kč

1 109 Kč

GW

-

-

260 Kč

600 Kč

730 Kč

1 250 Kč

1 850 Kč

8.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.       Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

8.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese: OKNA HNED, Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Dopravu zboží do provozovny platí kupující. Prodávající potvrdí přijetí reklamace do tří (3) dnů od jejího doručení na email uvedený při objednávce nebo při reklamaci. Reklamační protokol bude obsahovat informaci o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, o způsobu a předpokládaném termínu opravy. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího na email uvedený při objednávce nebo při reklamaci. V případě uznané reklamace platí dopravu reklamovaného zboží na provozovnu prodávající.

8.6.       Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
- kupující musí prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. předložením faktury, potvrzení objednávky apod.),
- vždy musí být specifikována konkrétní vada,
- zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,
- zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
- vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

8.7.       Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.8.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@okna-hned.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8.       Upozorňujeme zákazníky, že cylindrické vložky, které jsou dodávány ve vchodových a terasových dveřích, nedoporučujeme po montáži používat. Jedná se o základní stavební vložku, bez jakékoliv bezpečnostní třídy, dodávanou z výroby pouze pro účely výstavby či montáže.
Důrazně doporučujeme cylindrickou vložku ihned po instalaci dveří vyměnit za jinou bezpečnostní.
Námi dodávané vložky nemusí být uznány za dostatečné v případě řešení pojistné události s pojišťovnou a také se může stát, že k těmto vložkám nepůjdou vyrobit další náhradní klíče.

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.    DORUČOVÁNÍ

12.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13.    ZÁVĚTEČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování OKNA HNED, Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, adresa elektronické pošty info@okna-hned.cz, telefon: 530 332 552, mobil: 778 151 800. Telefonní čísla jsou k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

 

V Brně dne 13. 1. 2021