Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „Desítka na OKNA HNED“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky.

 

1. Organizátor a Pořadatel soutěže

Organizátorem soutěže je společnost IIMCE, spol. s r.o., se sídlem Brno, Příkop 4, 60200, identifikační číslo: 60698276, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14418 (dále jen „Organizátor“).

2. Doba a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu ode dne 13. 02. 2019 do 28. 02. 2019 (dále jen „Doba konání soutěže“) prostřednictvím Facebookového profilu OKNA HNED (facebook.com/oknahned/) (dále jen „Místo konání soutěže“).

3. Soutěž

Do Soutěže jsou zařazeny všichni Účastníci Soutěže ve smyslu bodu 4. těchto pravidel Soutěže, kteří odpoví na soutěžní příspěvek na facebookovém profilu OKNA HNED tak, že komentováním u tohoto soutěžního příspěvku zmíní uživatele, kterému by se nová okna hodila.

Výherci Soutěže budou náhodně vybráni 28. 02. 2019 z Účastníků Soutěže, kteří splnili podmínky účasti v Soutěže.

4. Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastníci soutěže“)

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se Účastník soutěže zúčastní tím způsobem, že v Době konání soutěže odpoví na soutěžní příspěvek na facebookovém profilu OKNA HNED tak, že komentováním u tohoto soutěžního příspěvku zmíní uživatele, kterému by se nová okna hodila

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Soutěže, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníku soutěže k Výhře ve smyslu bodu 5. těchto pravidel Soutěže.

5. Výhry

Jeden z Účastníků, který splní podmínky účasti v Soutěži dle bod 4. těchto pravidel Soutěže a bude náhodně vybrán 28. 02. 2019  (dále jen „Výherce“) a získá výhru v podobě příspěvku v hodnotě 10000 na nákup oken na eshopu OKNA HNED https://www.okna-hned.cz/

Výherce bude kontaktován Pořadatelem prostřednictvím facebookového profilu OKNA HNED. Výhra bude zaslána Výherci digitálně v podobě slevového kódu, který může uplatnit při nákupu nejpozději do 1. 7. 2019

Pořadatel je oprávněn ověřit identitu Účastníka soutěže při předávání Výhry.

V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci Výhru dle ustanovení těchto pravidel Soutěže nebo jinak vzájemně sjednaných pokynů, či se Výherce nepodaří kontaktovat, zaniká nárok Výherce na získání této Výhry a Výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora. Zároveň je Pořadatel oprávněn vybrat náhradního výherce.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník soutěže souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze Organizátora a Pořadatele, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce cen.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka soutěže ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora a/nebo Pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

 

7. Všeobecné podmínky

Pořadatel ani Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost vyplývající z účasti v Soutěži a v souvislosti se Soutěží v případě vyšší moci.

Účastník soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že nemůže požadovat Výhru v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Pořadatel, ani není oprávněn požadovat na místo Výhry peněžité plnění.

Výhra ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel a/nebo Organizátor neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.

Pořadatel a/nebo Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry Výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny a Pořadatel a/nebo Organizátor je má právo bez dalšího ze Soutěže kdykoli vyloučit. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, nemá nárok na Výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel a/nebo Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži či s hlasováním v soutěži. Pořadatel a/nebo Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o Výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na doméně okna-hned.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Účastníci soutěže, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a Účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatel a/nebo Organizátora než uvedená v těchto pravidlech Soutěže.

Tato pravidla Soutěže jsou k dispozici na doméně okna-hned.cz

V Brně dne 12. 02. 2019