pravidla soutez Facebook

Pravidla soutěže

„SOUTĚŽ O OKNA ZDARMA“


Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „SOUTĚŽ O OKNA ZDARMA“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky.

1. Organizátor soutěže  
Organizátorem soutěže je společnost IIMCE, spol. s r.o., se sídlem Brno, Příkop 4, 60200, identifikační číslo: 60698276, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14418 (dále jen „Organizátor“).

2. Doba a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v termínu ode dne 13. 2. 2018 do 7. 3. 2018 prostřednictvím aplikace Messenger na Facebookovém profilu OKNA HNED (dále jen „Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“).

3. Soutěž
Do Soutěže jsou zařazeny všichni Účastníci Soutěže, kteří správně zodpoví otázky v rozsahu dle schématu otázek, který je přílohou těchto podmínek.
Vítěz Soutěže bude vylosován vybraným zástupcem organizátora dne 9. 3. 2018

4. Podmínky účasti v soutěži (dále jen „Účastníci soutěže“)
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.
Soutěže se Účastník soutěže zúčastní tím způsobem, že v Době konání soutěže zodpoví v aplikaci Messenger na Facebookovém profilu OKNA HNED otázky v rozsahu dle schématu, které je přílohou těchto podmínek.
Organizátor je oprávněn ověřit platnost e-mailové adresy, kterou soutěžící vyplnil do Messengeru. Pokud bude e-mailová adresa neplatná, bude tento soutěžící vyřazen ze Soutěže bez nároku na výhru.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníku soutěže k Výhře.

5. Výhry  
Jeden náhodně vybraný výherce: Plastová okna zakoupená na e-shopu www.okna-hned.cz zdarma do hodnoty 10.000,- Kč včetně DPH.
Ostatní: Časově omezený slevový kód na nákup - zdarma žaluzie ke každému zakoupenému oknu na www.okna-hned.cz.
Výherci budou kontaktováni Organizátorem, a to na e-mailu, který vyplnili do aplikace Messenger.
Organizátor je oprávněn ověřit identitu Účastníka soutěže při předávání výhry.
V případě, že se Organizátorovi nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak vzájemně sjednaných pokynů, či se výherce nepodaří kontaktovat, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora. Zároveň je Organizátor oprávněn vylosovat náhradního výherce.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze Organizátora soutěže, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce cen.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

7. Všeobecné podmínky
Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci.
Účastník soutěže se účastní soutěže s vědomím, že nemůže požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani není oprávněn požadovat na místo výher peněžité plnění.
Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.  
Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži či s hlasováním v soutěži. Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o výhře.
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na doméně okna-hned.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají Účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Úplná pravidla jsou k dispozici na doméně okna-hned.cz.

V Brně dne 12. 2. 2018

schema soutez FB